სამომხმარებლო შეთანხმება

სამომხმარებლო შეთანხმება

შპს უნიფეთი (unipet.ge) წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება ძალაში შედის თქვენი მხრიდან მის პირობებზე თანხმობის გამოხატვის მომენტიდან, მომხმარებლის მიერ შეკვეთის გაფორმების გზით საიტზე რეგისტრაციის გარეშე.

  1. სამომხმარებლო შეთანხმების საგანი

1.1. unipet.ge გთავაზობთ თავის მომსახურეობას იმ პირობებით, რაც მიიჩნევა წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების საგნად.

1.2. შეთანხმება შესაძლოა შევცვალოთ რაიმე სპეციალური შეტყობინების გარეშე. შეთანხმების ახალი რედაქცია ძალაში შედის მისი განთავსების მომენტიდან, თუკი სხვა რამ არაა გათვალისწინებული შეთანხმების ახალი რედაქციით. პარტნიორული შეთანხმების მოქმედი რედაქცია ყოველთვის განთავსებულია მისამართზე: https://unipet.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91/

  1. მომსახურეობის აღწერილობა

2.1.unipet.ge არის შეკვეთების ერთიანი საინფორმაციო სისტემა, რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობს ცხოველების საკვები პროდუქტების, აქსესუარების და ა.შ. სწრაფი მოძიების და დაკვეთის ფართო შესაძლებლობებს.

2.2. მომხმარებელი თანახმაა, რომ ყველა მომსახურეობა წარედგინება იმ სახით „როგორც არის“ და unipet.ge არ აგებს პასუხს მიწოდებული პროდუქტების ხარისხზე, შეცდომაზე, არასწორ ან არადროულ მიწოდებაზე, რომელიმე სამომხმარებლო ინფორმაციის წაშლაზე ან შეუნახაობაზე.

2.3. რათა ისარგებლოთ unipet.ge-ს მომსახურეობით, აუცილებელია იქონიოთ კომპიუტერი და ინტერნეტთან წვდომა (www)

  1. საიტით სარგებლობის ვალდებულებები

3.1. რათა ისარგებლოთ unipet-ის მომსახურეობით, მომხმარებელი თანახმაა წარმოადგინოს, უტყუარი, ზუსტი და სრული ინფორმაცია თავის შესახებ იმ საკითხებზე, რაც შემოთავაზებულია შეკვეთის ბლანკის ფორმაში,გამოხატოს თანხმობა შეთახმების პირობებზე, პუნქტზე „შეთანხმების პირობების“ დადასტურების გზით.

3.2. თუკი მომხმარებელი წარმოადგენს არასწორ ინფორმაციას ან თუკი unipet.ge-ს გააჩნია სერიოზული საფუძველი დაეჭვდეს, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არასწორია, არასრული და უზუსტო, unipet.ge-ს აქვს უფლება შეაჩეროს ან გააუქმოს მომხმარებლის რეგისტრაცია და უარი განუცხადოს მას მომსახურეობის გაწევაზე.

  1. unipet.ge-ზე განთავსებული მასალებით სარგებლობის პირობები

4.1. საიტი შეიცავს საავტორო უფლებით დაცულ მასალებს, სავაჭრო ნიშნებს და სხვა კანონით დაცულ მასალებს, მათ შორის, მაგრამ შეუზღუდავად: ტექსტებს, ფოტოებს, გრაფიკულ გამოსახულებებს.

4.2. ამასთან საიტის ყველა შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებით როგორც ნაწარმოები, რომელიც შექმნილია კოლექტიური შემოქმედებითი შრომით საავტორო უფლებისა და მიმდებარე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

4.3. unipet.ge-ს ეკუთვნის საავტორო უფლება საიტის შინაარსის გამოყენებაზე (მათ შორს შერჩევის, განლაგების უფლებაზე, მონაცემთა სისტემატიზაციისა და გარდასახვის უფლებაზე, რაც შედის unipet.ge-ს საიტზე, ასევე თავად ზოგად მონაცემებზე), გარდა შემთხვევებისა, რომლებიც ცალკეა მონიშნული საიტზე გამოქვეყნებული მასალების შინაარსში.

4.4. მომხმარებელს არ აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები, გამოაქვეყნოს, გადასცეს მესამე პირებს, მიიღოს მონაწილეობა გაყიდვაში ან ფასდათმობაში, შექმნას საწარმო პროდუქტები ან ნაწილობრივ ან სრულიად გამოიყენოს საიტის შინაარსი სხვა სახით.

4.5. ქსელის მომხმარებელი ვალდებულია საიტი გამოიყენოს მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის.

4.6. ქსელის მომხმარებელი კისრულობს არ განათავსოს საიტზე და არ გადაგზავნოს სადმე საიტის მეშვეობით შემდეგი ხასიათის ნებისმიერი მასალა: რაც არღვევს კანონმდებლობას, მუქარის შემცველი და შეურაცხმყოფელი, სხვა პირების დისკრედიტირებადი, მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების ან საზოგადო წესის უფლებების დამრღევი უხამსობები, რაც ლახავს ამა თუ იმ სახით სხვა პირების პატივს და თავმოყვარეობას, უფლებებს და კანონით დაცულ ინტერესებს და რაც ხელს უწყობს ან შეიცავს რელიგიური მტრობის წაქეზების მცდელობებს ან ძალადობაზე მოწოდებებს, ასევე ისეთი მასალები, რომლებიც მოუწოდებენ სხვა პირებს სამართლისსაწინააღმეგო ქცევისკენ, რაც იწვევეს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო-სამართლის და სხვა პასუხისმგებლობას ან რაიმე სახით არღვევს კანონმდებლობის დებულებებს.

4.7. მომხმარებელი კისრულობს unipet.ge-ზე არ განათავსოს და არ გადაგზავნოს საიტით ან მისი მეშვეობით მასალები, როლებიც მიიჩნევა რომელიმე საქონლის ან მომსახურეობის რეკლამად, ვიდრე არ მიღებს unipet.ge-ს წინასწარ ხაზგასმულ თანხმობას.

4.8. მომხმარებელი კისრულობს არ გამოიყენოს unipet.ge სარეკლამოდ ან ნებისმიერი სხვა საქონლის და ნებისმიერი სახის მომსახურეობის მარკეტინგის სტიმულირებისათვის, მათ შორის, მაგრამ შეზღუდვის გარეშე, მომხმარებელთა სტიმულირება სხვა ინტერაქტიული მომსახურეობის სისტემის გამოსაწერად, რომელიც მიჩნეულია unipet.ge-ს კონკურენტად.

4.9. მომხმარებელი კისრულობს არ ჩატვორთოს, განათავსოს ან სხვა სახით გამოიყენოს საიტზე რაიმე მასალა, რაც დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ კანონმდებლობის მიერ (მათ შორის საავტორო უფლებით, სავაჭრო ნიშნების შესახებ კანონმდებლობით), და სხვა კანონმდებლობით დაცული მასალები დაცული მასალის უფლებათა მფლობელის ხაზგასმული ნებართვის მიღების გარეშე. ამასთან მტკიცების ვალდებულება მასზედ, რომ საიტზე მასალების განთავსება არ არღვევს მესამე პირების საავტორო, მიმდებარე და სხვა სახის უფლებებს მასალების განთავსებაზე, ეკისრება მომხმარებელს.

  1. unipet.ge-ს საკუთრების უფლება

5.1. მომხმარებელი აღიარებს და ეთანხმება, რომ unipet.ge-ს სამსახურები და ყველა საჭირო პროგრამები, რაც მასთანაა დაკავშირებული, შეიცავენ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომელიც დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ კანონით და სხვა საერთაშორისო კანონებით. მომხმარებელი ეთანხმება არ განახორციელოს მოდიფიცირება, არ გაყიდოს, არ გაავრცელოს ეს კონტენტი და პროგრამები მთლიანად ან ნაწილ-ნაწილ.

  1. კონფიდენციალურობა

6.1. მომხმარებლის პირადი მონაცემები შემუშავდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

6.2. unipet.ge-ს უფლება აქვს განახორციელოს მომხმარებელთან საუბრების სატელეფონო ჩანაწერები. ამასთან unipet.ge კისრულობს შეაჩეროს ინფორმაციასთან არასანქცირებული წვდომის მცდელობები, რომელიც მიიღება სატელეფონო მოლაპარაკებების მსვლელობისას, და/ან მესამე პირებზე მათი გადაცემა, ვისაც არ გააჩნია უშუალო კავშირი შეკვეთების შესრულებასთან.

6.3. unipet.ge-ს საიტზე შეკვეთის გაფორმებისას (შეკვეთის ბლანკის შევსებისას) მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, გვარი, მისამართი, ქალაქი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი (არ არის სავალდებულო).

6.5. მომხმარებელი unipet.ge-ზე დაკვეთის დროს თავისი პირადი მონაცემების წარმოდგენით ეთანხმება მათ შემუშავებას unipet.ge-ზე, მათ შორის თავისი მომსახურეობის შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირების მიზნით.

6.6.unipet.ge იყენებს მომხმარებლის პირად მონაცემებს: მომხმარებლის მიმართ თავისი ვალდებულებების შესასრულებლად და საიტის სამუშაოს ანალიზისთვის.

6.6.1. unipet.ge-ს აქვს უფლება გაგზავნოს საინფორმაციო, მათ შორის სარეკლამო შეტყობინებები მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილურ ტელეფონზე მისი თანხმობით, მომხმარებელს უფება აქვს უარი განაცხადოს სარეკლამო და სხვა სახის ინფორმაციის მიღებაზე უარის მიზეზების განმარტების გარეშე. სერვისული შეტყობინებები, რაც ატყობინებს მომხმარებელს თავისი შეკვეთის და შემუშავების ეტაპების შესახებ, გადაიგზავნება ავტომატურად და ვერ გაუქმდება მომხმარებლის მიერ.

6.7. unipet.ge-ს უფლება აქვს გამოიყენოს ტექნონოლოგია „COOKIES“, „COOKIES“ არ შეიცას კონფიდენციალურ ინფორმაციას და არ გადაეცემა მესამე პირებს.

6.8. unipet.ge ღებულობს ინფორმაციას საიტის www.unipet.ge ip-მისამართის შესახებ. მოცემული ინფორმაცია არ გამოიყენება სტუმრის პირადობის დასადგენად.

6.9.unipet.ge არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ საერთო წვდომის ფორმის საიტზე მოწოდებული ცნობების გამო.

  1. ზოგადი დებულებები

7.1. წინამდებარე შეთანხმება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის ნორმებით.

7.2. ყველა შესაძლო დავა შეთანხმების თაობაზე გადაიჭრება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის ნორმების შესაბამისად.

7.3. წინამდებარე შეთანხმების უსასყიდლო პირობების გამო ნორმები მომხმარებელთა უფლების დაცვის შესახებ ვერ იქნება გამოყენებული მომხმარებელსა და unipet.ge-ს შორის არსებულ ურთიერთობებში.

7.4. არაფერი არ იქნება გაგებული შეთანხმებაში როგორც ურთიერთობის დამყარება მომხმარებელსა და unipet.ge-ს შორის, ამხანაგობის ურთიერთობა, ერთობლივი საქმიანობით გამოწვეული ურთიერთობა, კერძო ხასიათის დაქირავების ურთიერთობა, ან რაიმე სხვა ურთიერთობა, რაც პირდაპირ არაა გათვალისწინებული წინამდებარე შეთანხმებით.